Wat is normaal? Wat normaal is hangt af van de mogelijkheden, behoefte en systemen waarin je wilt of moet leven. Niet alleen vanuit jezelf gezien, maar ook vanuit de mensen waarmee je moet of wilt leven. Tegelijkertijd is dit zo'n vage tekst dat meer concretisering nodig is. Onderstaand een kleine opzet dat mij destijds hielp om te doorgronden waarom ik uiteindelijk vastliep én hoe ik weer verder kon. 

 

Van verzuiling naar een multiculturele maatschappij - de tijdgeest

Het kan inzicht geven als je weet dat veel (oudere) mensen opgevoed en opgegroeid zijn binnen de vooroorlogse verzuiling in Nederland. De Nederlanders leefden meestal binnen vaste culturen zoals protestanten, katholieken, socialisten en liberalen.  De jaren '60 was het begin van de ontzuiling.  Nederland groeide van 11 naar 17 miljoen inwoners, waarbij de verhouding kinderen/ouderen een verandering zal ondergaan.  Inmiddels krijgen  de huidige scholieren uitleg over Nederland als  een pluriforme, multiculturele maatschappij.     Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat veel inwoners van Nederland ouders hebben die niet via deze vaste culturen zijn opgevoed. Ook is er een steeds grotere groep die de Nederlandse identiteit hebben gekregen na een inburgeringsperiode, maar een andere culture achtergrond hebben.  Hoe dit in jouw persoonlijk leven past is een  belangrijke eigen zoektocht.

 

Normaal Curve

De Normaal Curve (de Bell Curve) is een model dat gebruikt wordt om informatie op te delen in een gemiddelde. Vanuit dat gemiddelde kan dan de 'geaccepteerde' norm worden weergegeven. Het model is NIET bedoeld als oordeel, maar als een weergave. Zo kan je lengte van mensen, gewicht van mensen, IQ-test uitslagen, schoolniveau, salaris etc. weergeven via dit model. In trainingen gebruik ik dit model  om een andere gevoeligheid en autismekenmerken te laten begrijpen.  Het weergeven van een Normaal Curve geeft ook gevaren, daarom vraagt de uitleg veel nuance. In de huidige maatschappelijke visie is inclusie en het mee kunnen doen van iedereen een belangrijk uitgangspunt. Hoe jij daar naar kijkt is een persoonlijke zoektocht. 

 

Nederland als eigen land, binnen Europa en de Wereld. 

In 1957 sloot Nederland zich aan bij de  Europese Economische Gemeenschap (EEG). Vervolgens sloten steeds meer landen zich aan, kwam er een Europese Unie en uiteindelijk ook  de Euro als gezamenlijke munt.  Daarnaast werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. Ook het Koninkrijk der Nederlanden veranderde in de 20e eeuw. In 1975 werd Suriname onafhankelijk, In 1986 ging Aruba als afzonderlijk land binnen het Koninkrijk verder. In 2010 volgden Curaçao en Sint Maarten, terwijl Saba, Sint Eustatius en Bonaire  als 'bijzondere gemeenten' werden opgenomen . 

 

Hoe kijk jij naar Nederland, Europa en de Wereld?

Ik ben in 1964 geboren en leerde op school over deze thema's  volgens de cultuur en religie van mijn familie en de toen geldende wetgeving. In de jaren daarna moest ik zelf ontdekken hoe ik met deze wijzigingen om ging en ik mijn weg vond in de multiculturele samenleving. Hoe jij en jouw omgeving naar deze visie op de wereldvraagstukken kijkt bepaalt mede wat jij normaal vindt  en waar je meer moeite mee kan hebben.