De classificatie Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wordt gesteld  na intensieve diagnostiek door bevoegd professionals.  Deze classificatie kan plaatsvinden volgens de DSM-5 of de ICD-10.  Met deze classificatie ontstaat er recht op vergoede zorg, behandeling, begeleiding of ondersteuning. 

 

DSM-5 

Het handboek DSM  is een Amerikaans classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. In de meeste landen dient het handboek als de standaard in de psychiatrische diagnostiek. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, letterlijk  "diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen". 

De DSM was noodzakelijk geworden om een einde te maken aan de grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische aandoeningen. Zo kon met de DSM veel meer eenheid gebracht worden in diagnosen: het was nodig om alle symptomen duidelijk te omschrijven en precies te definiëren welke symptomen kunnen voorkomen bij een stoornis of syndroom (ziektebeeld), en bij hoeveel symptomen de diagnose van toepassing is.

In 1952 werd de DSM-I gepubliceerd, waarna sinds 2017 in Nederland de DSM-5  leidend is bij het bepalen van de verzekerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In maart 2022 verscheen de herschreven versie, de DSM-5-TR waarin een update is verwerkt

 bron DSM-5: https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders#Geen_dimensionele_indeling

 

Kritiek op de DSM-5 en ICD-10

Er is veel kritiek op het vele gebruik van classificaties. Deels  omdat dit een belangrijke manier is naar vergoede zorg. De vragen van cliënten staan vaak niet ter discussie, wel wie de behandeling, begeleiding of ondersteuning moet gaan betalen. Daarnaast wordt op zich 'normaal' gedrag in moeilijke omstandigheden geduid als stoornis, terwijl het vaak gaat om een gebrek aan sociale ondersteuning waardoor de ontregeling kon blijven bestaan. Inzichtgevend is de uitleg van Jim van Os, psychiater en voorvechter van het normaliseren van ontregeling.  Dit naast de erkenning van stoornissen als stoornis. 

Directe link:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Waarom_moeten_we_af_van_diagnoses_als_depressie.webm