( De volledige inhoudsopgave is ook rechtstreeks bij de uitgeverij te downloaden !!!!!) 

Volledige inhoudsopgave (Waardoor ik in deze inhoud informatieve links kan toevoegen)

 

Inleiding

 

Deel 1 THEORIE

1. Emotionele ontwikkeling in samenhang met emoties; gevoelens en gehechtheid

1.1 Inleiding; emotionele ontwikkeling, wat is dat?

1.2 Emoties, gevoelens en behoeften

         1.2.1 Verschil tussen emoties, gevoelens en behoeften

          1.2.2 Emoties en leren

1.3 Gehechtheid

         1.3.1 Gehechtheid in samenhang met emotionele ontwikkeling

         1.3.2 De gehechtheidstheorie van Bowlby

          1.3.3 De theorie van Nagy; de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen

          1.3.4 Het gedachtegoed van Hellinger

          1.3.5 De vier gehechtheidstijlen en impact daarvan op de ontwikkeling naar volwassenheid

1.4 De emotionele ontwikkeling en gender: aanleg en socialisatie

        1.4.1 Verschil in aanleg tussen mannen en vrouwen

        1.4.2 Verschil tussen jongens en meisjes

         1.4.3 Socialisatie: de theorie van Chodorow

         1.4.4 Omgaan met verschillen: socialisatie in de praktijk

1.5 Tot slot

~~~~~~~~

2. Theorie en wetenschappelijke inzichten ten aanzien van emoties en denken en hun samenhang

2.1 Inleiding

2.2 Het emotionele brein

2.3 Emoties, basale  behoeften en motivatie in de hersenen

        2.3.1 Grondleggers  in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot emoties

        2.3.2 Basale  behoeften en motivaties

        2.3.3 Kahneman over denken

        2.3.4 Damasio over emoties en gevoelens

        2.3.5 Emoties bij dieren, onderzocht in de neurowetenschap

                    2.3.5.1 Het onderzoek van de Waal bij chimpansees

                    2.3.5.2 Het onderzoek van Panksepp bij ratten

         2.3.6 Neurogedragsmatige ontwikkeling

  2.4 Het ontwikkelingsdynamisch model van Došen

         2.4.1 Aanleiding

         2.4.2 Het ontwikkelingsdynamisch model in relatie tot de persoonlijkheid

                      2.4.2.1 Fases van ontwikkeling

                      2.4.2.2 Adaptief en mal-adaptief gedrag

          2.4.3 Van probleemgedrag naar gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen

         2.4.4 Integratief  en multidisciplinair werken

2.5 Tot slot

~~~~~~~~

3 Emotionele ontwikkeling: definitie, ontwikkeling en plaatsbepaling van het concept

3.1 Inleiding

3.2 Emotionele ontwikkeling: ontstaan en ontwikkeling van het concept

         3.2.1 Algemene omschrijving en benadering van Greenspan

         3.2.2 Uitgangspunten van Došen ten aanzien van de emotionele ontwikkeling

         3.2.3 Schatting Emotionele Ontwikkeling: het ontstaan van de SEO

         3.2.4 Landelijke verspreiding van de SEO en aandacht voor emotionele ontwikkeling 

         3.2.5 Voortgang ontwikkeling in Nederland, België  en Europa

                      3.2.5.1 Nederland

                      3.2.5.2 België

                      3.2.5.3 Europa

 3.3 Reactie van anderen op het concept  emotionele ontwikkeling: risico's van statische en ongenuanceerde toepassing

         3.3.1 Over overvraging en meten van emotionele ontwikkeling

                      3.3.1.1 Overvraging

                      3.3.1.2 Over het ICF-model en emotioneel functioneren

         3.3.2 Over ervaringsordening en lineair fases-verloop

3.4 Emotieregulatie

3.5 Positionering en eigen ervaring met emotionele ontwikkeling in 35 jaar

3.6 Tot slot

~~~~~~~~

DEEL 2  PRAKTIJK

4 Fases van emotioneel ontwikkeling: van geboorte tot volwassenheid

4.1 Inleiding

4.2 De eerste fase: de  homeostase (0-6 maanden)

4.3 De tweede  fase:  de gehechtheidsfase (6-18 maanden)

4.4 De derde  fase:  autonomiefase (18-36 maanden)

4.5 De vierde fase: identitficatiefase (3-7 jaar)

4.6 De vijfde  fase: realiteitsfase (7-12 jaar)

4.7 De zesde fase: sociale autonomie (12-18 jaar)

4.8 De zevende fase: sociale verantwoordelijkheid (18-25 jaar)

4.9 tot slot 

~~~~~~~~

5 Verstoring in de fases van emotionele ontwikkeling: van geboorte tot volwassenheid

5.1 Inleiding

5.2 Verstoring van de eerste fase: de homeostase

5.3 Verstoring van de tweede fase: de gehechtheidsfase

5.4 Verstoring van de derde fase: autonomiefase

5.5 Verstoring van de vierde fase:  identificatiefase

5.6 Verstoring van de vijfde fase: realiteitsfase

5.7 Verstoring van de zesde  fase:  sociale autonomie

5..8 Verstoring van de zevende fase: sociale verantwoordelijkheid

Ieder hoofdstuk uitgewerkt in :  Algemeen, Wanneer er sprake is van een beperking of ontwikkelingsstoornis, Bij normaal begaafdheid 

5.9 Tot  slot

~~~~~~~~

6 Diagnostiek van de emotionele ontwikkeling

6.1 Inleiding

6.2 Wat wordt verstaan onder diagnostiek, ondersteuning en behandeling

         6.2.1 Diagnostiek

         6.2.2 Ondersteuning

         6.2.3 Behandeling

6.3 Aspecten binnen de diagnostiek van de emotionele ontwikkeling

        6.3.1 Verzamelen van relevante informatie

        6.3.2 Observeren van non-verbaal gedrag en lichaamstaal

        6.3.3 Participerende observatie

        6.3.4 Het belang van inschalen van de emotionele ontwikkeling

6.4 Diagnostische  instrumenten gericht op emoties of emotionele ontwikkeling

        6.4.1 Vragenlijsten voor specifieke doelgroepen of problemen

        6.4.2 Vragenlijsten met betrekking tot aspecten van de persoonlijkheid

                     6.4.2.1 De SEO (Schaal Emotionele Ontwikkeling)

                    6.4.2.2 De ESSEON-R (Experimentele Schaal Sociaal-Emotioneel OntwikkelingsNiveau- Revised)

                    6.4.2.3 De FEAS (Functional Emotional Assessment Scale)

                    6.4.2.4 SEO-R en SEO-R2: doorontwikkeling in Vlaanderen

                    6.4.2.5 SEO-V (Verkort): ontstaan en ontwikkeling binnen Europees verband

                    6.4.2.6 Gebruik van de SEO-schalen in de praktijk                      

        6.4.3 Visuele hulpmiddelen

                    6.4.3.1 De hermeneutische cirkel

                    6.4.3.2 Het SEO-R2  Kleurenprofiel (SEO-K)

6.5  Inbedding van diagnostiek van de emotionele ontwikkeling in integratieve beeldvorming

6.6 VEO: Vragenlijst Emotionele Ontwikkeling 

6.7 Uitwerking van de diagnostiek in enkele casussen  (....)

6.8 Tot slot 

~~~~~~~~

7 Ondersteuning ten behoeve van de emotionele ontwikkeling

7.1 Inleiding

7.2 Methodisch werken binnen de zorg

       7.2.1 Individuele plansystematiek

       7.2.2 Houdings- en omgevingsvoorwaarden

       7.2.3 Methodisch werken binnen ondersteuning

       7.2.4 Werken volgens doelen

       7.2.5  Doelen en emotionele ontwikkeling 

7.3 Methodieken met betrekking tot emoties en emotionele ontwikkeling

       7.3.1 Basisbenaderingen voor de professionele relatie en basisbejegening

                   7.3.1.1 Triple-C

                   7.3.1.2 Ontdekkend kijken

                   7.3.1.3 Presentie

                   7 3.1.4 ZIEN

                   7.3.1.5 SRH: van Systematische Rehabilitatie Herstel naar Steunend Relationeel Handelen

                   7.3.1.6 Begeleiders in beeld

      7.3.2 Persoonlijkheidsontwikkeling, identiteit en zelfmanagement

                  7.3.2.1 werkboek: ik ben speciaal - gereviseerd

                  7.3.2.2 Hen mensspel en invullen mensbeeld

                  7.3.2.3 Het levensverhaal/genogram

                  7.3.2.4 Een dagboek of ik-boek

                  7.3.2.5 Zelfmanagement bij stress

                  7.3.2.6 Het vollehoofdenboek

                  7.3.2.7 Ervaringsdeskundigheid

       7.3.3 Verwoorden en hanteren van gevoelens

                   7.3.3.1 gevoelens herkennen leren differentiëren

                   7.3.3.2. Gezelschapsspelen   

                   7.3.3.3 Beïnvloeden van denken en gevoel

       7.3.4 Methodieken, speciaal ontwikkeld m.b.t. emotionele ontwikkeling 

7.4 Handvatten voor ondersteuning, vertaald in casuïstiek per fase

         Per fase is uitgewerkt: Houdings- en omgevingsvoorwaarden, het ondersteuningsplan en Aandachtspunten voor de relatie 

         7.4.1 De eerste fase: homeostase  / doseren, nabij zijn en zonder persoonlijke verwachtingen

        7.4.2 De tweede fase: de gehechtheidsfase / de relatie zélf is doel en middel van activiteit

        7.4.3 De derde fase:  autonomie fase / versterken van iemands ego en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

        7.4.4 De vierde fase: identitficatiefase  / rolmodel zijn, meer activiteiten samen met anderen

        7.4.5 De vijfde fase; de realiteitsfase / meer zelfstandig eigen activiteiten en coaching vanuit ondersteuners

        7.4.6 De zesde fase: sociale autonomie / langs de lijn staan, standvastig zijn en inspringen bij risico's en gevaar 

        7.4.7 De zevende fase: sociale verantwoordelijkheid / steunen, loslaten en vangnet zijn.

7.5  Tot slot 

~~~~~~~~

8 Behandeling ten behoeve van de emotionele ontwikkeling

8.1 Inleiding

        8.1.1 Emotionele problemen: ervaren van negatieve  emoties

        8.1.2 tussen wal en schip: mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking

        8.1.3 Ondersteuning bij emotionele problematiek: wat kun je doen?

                     8.1.3.1 stappenplan voor emotionele problematiek

                    8.1.3.2 Doel en effect

 8.2 Behandeling: door wie en waar

8.3 Vormen van behandeling ten behoeve van emoties en emotionele ontwikkeling

         8.3.1 Traumabehandeling : EMDR en EFT

                      8.3.1.1 EMDR  - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

                      8.3.1.2 EFT - Emotional Freedom Techniques 

        8.3.2 Schematherapie, MBT en ACT

                     8.3.2.1 Schematherapie

                     8.3.2.2 MBT  - Mentalization-Based Treatment

                     8.3.2.3 ACT - Acceptance and Commitment Therapy 

         8.3.3 Lichaamsgericht werken, vaktherapie en Pesso-therapie

                      8.3.3.1 Lichaamsgericht werken 

                     8.3.3.2 Vaktherapie

                     8.3.3.3 Pesso-psychotherapie

8.4 Veelvoorkomende, faseoverstijgende stoornissen

        8.4.1 Gehechtheidsstoornissen

        8.4.2 Angststoornissen  

        8.4.3 Depressie

8.5 Voorbeelden van behandeling per fase  van emotionele ontwikkeling

        Per fase uitgewerkt : algemeen, integratief beeld  en inzet behandeling  

8.6 Tot slot

~~~~~~~~

9 Seksuele en emotionele ontwikkeling 

9.1 Inleiding

9.2 Emoties en seksualiteit 

9.3 Seksualiteit in historische context 

9.4 Vormgeven aan seksualiteit

        9.4.1 Identiteit, oriëntatie en seksuele responscyclus

        9.4.2 Beleving van seksualiteit: huidhonger, lichaamsbesef en intimiteit

9.5 Fases van emotionele en seksuele ontwikkeling: kenmerken en kader voor ondersteuning

       Per fase  is er een uitwerking

9.6 Seksuele vorming en voorlichting binnen de opvoeding

9.7 Behandeling  van seksuele problemen: seksuologie

        9.7.1 Seksuologie als vakgebied

        9.7.2 Seksuele problemen

        9.7.3 Behandeling van seksuele problemen

       9.7.4 Ter illustratie: het verhaal van Bart en Judith

9.8 Tot slot

~~~~~~~~

Nawoord

~~~~~~~~

Literatuur en websites