Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Iedere persoon tussen 15 en 75 jaar hoort tot de Nederlandse beroepsbevolking.  Hieronder zijn ook de volwassenen met autisme te vinden.  Toch is er nog weinig officiële informatie te vinden over de plek die de mensen met autisme innemen in de  beroepsbevolking op groepsniveau. Individueel kan je dit wel bepalen. 

 

Niet-bevolking

Aanvankelijk was autisme vooral bekend bij mensen die ook een verstandelijke beperking hebben. Ze kregen vaak een Wajong-toekenning en kregen ondersteuning vanuit dagbesteding en/of de  instelling. Volgens het artikel van CBS worden in dit overzicht mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen buiten beschouwing gelaten. Ze worden niet geteld tot de bevolking voor dit onderzoek. 

 

Veranderde wetgeving

Sinds de veranderende wetgeving (participatiewet) moet én mag iedereen meedoen binnen de mogelijkheden. Het hoe is voor velen onduidelijk. De wetgeving heeft veel impact op de bedachte systemen én vakkennis van geraadpleegde  professionals. Daarin je weg vinden is nog een enorme uitdaging.  Daarnaast krijgen steeds meer volwassenen een late diagnose autisme. Een gemiste late diagnose, terwijl  ze vaak  jarenlang vastlopen op veel leefgebieden, waaronder soms betaald werk. Ook het onjuist duiden van zichtbaar gedrag heeft voor velen grote impact. 

 

Subgroepen

Op basis van het schema van het Centraal Bureau van de Statistiek  (CBS) kan het interessant zijn om jezelf, je naaste of cliënt te plaatsen in dit model. Afhankelijk van het kader ontstaan er waarschijnlijk andere vragen over arbeid, beroep en meedoen in de samenleving. 

- Behoor je tot groep werkzamen in deeltijd of voltijd? Ook al past de arbeidsplek niet of niet helemaal?

- Behoor je tot de groep niet-beroepsbevolking die ook niet beschikbaar zijn en/of niet zochten naar werk? (Wajong, IVA  , WAO)

- Behoor je tot de groep onbenut arbeidspotentieel? Hetzij omdat je werkloos bent,  je meer uren zou willen werken of door andere omstandigheden niet tot de werkzamen behoort?  Volgens onderstaand onderzoek is dit een groep van 1,1 miljoen mensen. 

- Niet opgenomen in dit onderzoek, omdat jij in een inrichting, instelling of tehuis woont? (verwoording CBS)

 

Nederlands Autisme Register

Volgens het onderzoek van het Nederlands Autisme Register (NAR) 2021  heeft 47,9% van de deelnemers betaald werk. De groep deelnemers is te klein om dit maatgevend te maken voor iedereen.  Wel is het een interessant gegeven, omdat de mensen zonder betaald werk vaak een voldoende tot goed IQ hebben. 

 

Werk Web Autisme (WW-A)

WW-A bestaat onder meer uit een zelfmanagement-methodiek die mensen met autisme ondersteunt bij het vinden en behouden van passend werk. WW-A is een wegwijzer voor studie en werk en biedt informatie, inspiratie en tools. Zo kun je een persoonlijk ontwikkelprofiel (POP) invullen. Dat geeft je inzicht in je sterke punten, je verbeterpunten en welke steun je nodig hebt. Vanuit dit POP kun je een CV downloaden en een rapportage die laat zien welk werk bij je past. Dit POP is bovendien toegespitst op de fase waarin je zit (studeren, werk zoeken, werk houden of geen werk/studie).

 

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-beroepsbevolking/bevolking-15-tot-75-jaar

bron: https://www.nederlandsautismeregister.nl/publicaties/nar-in-cijfers.html

bron: https://www.werkwebautisme.nl/